Friday, 13 December 2019

Tokhang I

I
Tao ang pinapaslang ninyo,
Oo, tao ang pinapaslang ninyo!
Karapatang pantao’y patuloy ninyong niyuyurakan,
Habang walang habas ang pagkatay sa sambayanan.
Anong gantimpala ba ang inyong inaasahan,
Nagpipitagang medalya at walang hanggang kapangyarihan?
Ganito ang pasismo at walang katuturang karahasan.